Les comandes seran enviades en 24-72 hores a la direcció que hagis indicat en el moment de fer la compra mitjançant una empresa de transport que Gourmet Girona té contractada. Les tarifes d’enviament varien segons la direcció d’enviament.

Gourmet Girona informa al Comprador que, excepte excepcions, disposa de catorze dies naturals, des del dia que recepciona el producte per a desistir la compra d’algun d’ells sense necessitat d’especificar el motiu.

Així mateix, el dret de devolució regulat en el present apartat únicament podrà ser exercitat en els casos establerts per llei i en relació amb els productes adquirits a través de la plataforma, conforme a les especificacions establertes de conformitat amb l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre pel qual s’aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de devolució no és aplicable quan es tracti de la contractació de béns peribles que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Abans que venci l’esmentat termini, el Comprador haurà de posar-ho en coneixement del venedor, enviant, per qualsevol mitjà, les seves dades així com sobre quins productes vol realitzar la devolució i el perquè d’aquesta mateixa.

L’exercici del dret a devolució per la seva part suposa que el Venedor, dins dels catorze dies naturals següents a aquell en què és informat que exerceix el seu dret a la devolució i a través del mateix mitjà emprat pel pagament (tret que el comprador indiqui el contrari), procedirà a retornar-li, sense cap cost (excepte les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del Comprador d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que el Venedor li oferís) les quantitats pagades per el/els producte/s del/dels quals es desisteix.

Exercit pel Comprador el seu dret a devolució, haurà de retornar al Venedor el/els producte/s del/ dels quals desisteix, a tot tardar, en el termini de 14 dies naturals des que va comunicar la seva decisió de desistir. Serà el Comprador qui hagi d’assumir els costos directes de la devolució dels béns. Els productes hauran de trobar-se en el mateix estat en què van ser lliurats.